Adatvédelmi tájékoztató

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatban, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb írásban egy hónapon belül.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Anda Júlia E.V., mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát. Az Ön által megadott adatokhoz Anda Júlia E.V. fér hozzá.

A vállalkozásom tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte.  Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető az andajulia.com weboldalon.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Vállalkozó/vállalkozás megnevezése: Anda Júlia egyéni vállalkozó, adatkezelő

Adószám: 56584808-1-41

Nyilvántartási szám: 55245610

Székhely: Csillagszem utca 11. 1.em 1/a 

Web: andajulia.com

Telefon: +36 30 550 1592

E-mail: andajuliafoto@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre. A kérdéseit személyesen is felteheti.

Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az adatok naprakészségében működjenek közre, azaz az adatok bárminemű változásáról adatkezelőt a változást követő legkésőbb 8 napon belül értesítsék.

Az adatkezelés helye, időtartama és adattovábbítás

Az andajulia.com weboldal üzemeltetője csak olyan személyes adatokat gyűjt, amelyeket a felhasználók önként megadnak. A weboldal üzemeltetője ezeket az adatokat arra használja, hogy felhasználóinak információt nyújtson termékeiről és szolgáltatásairól. A weboldal üzemeltetője csak addig tárolja az Ön személyes adatait, ameddig erre az Ön által igényelt termékek és szolgáltatások biztosításához szükség van, vagy a törvény által előírt időtartamig.

Az andajulia.com weboldalon lehetőség van a szolgáltatás iránt e-mailen, telefonszámon, illetve  egy e célból létrehozott űrlap segítségével érdeklődni.

Az adatkezelés célja: Adatkezelő online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a weboldalon érdeklődők személyes adatait, kizárólag a szolgáltatás további bemutatását szolgáló kapcsolatfelvétel céljából. Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának időpontját magában foglaló év utolsó napjától számított 3 év, Adatkezelő ugyanezen időpontig megőrzi a érintettek személyes adatait

A kezelt adatok köre: Az érdeklődő neve, e-mail címe, telefonszáma.

Használt adatfeldolgozók a vállalkozási tevékenysége keretében:

Tárhelyszolgáltatás:

IONOS SE

Cím: Elgendorfer Str. 57

56410 Montabaur

Deutschland

VAT EU: DE815563912

E-mail: info@ionos.de

Web: www.ionos.de

Emailek fogadása és küldése:

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

Cookie-k (sütik)

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik 

Az andajulia.com weboldal kizárólag rendszer sütiket használ, amelyhez hozzájárulás nem szükséges. Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az andajulia.com weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. A weboldalon második, illetve harmadik fél által elhelyezett sütik nincsenek. 

Érintett jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

Érintett jogok

  • hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
  • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
  • az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
  • az adat kezelésének korlátozása;
  • az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
  • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
  • bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
  • tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391 – 1400

Fax: +36 (1) 391 – 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu